02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی کارآفرینی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی کارآفرینی: اهدای زمان به دانشجویان کارآفرینی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.